Free songs

Upis je u toku!


 

Program namenjen deci uzrasta do 3 godine i njihovim roditeljima.

Melodies 1

Tokom predhodnog perioda veliko interesovanje roditelja bilo je za pohadjanje inovativnih programa muzičkih radionica u kojima učestvuju  zajedno sa svojom decom  uzrasta već od jedne godine. Neosporan je veliki pedagoški značaj ovog programa na polju učvršćivanja međusobnih emotivnih odnosa i pružanja roditeljske podrške dečijem razvoju putem  zajedničkog muziciranja roditelja i dece.

Učenje se postiže na lak i zabavan način kroz brojne muzičke aktivnosti kao što su pevanje pesmica različitog karaktera i na raznim jezicima, ples, sviranje instrumenata, muzičke igre, slušanje muzike itd. u kojima uživaju i deca ali i njihovi roditelji. Kroz pesmice, razvijaju se jezičke sposobnosti deteta, podstiče se razvoj memorije kao i koordinacija. Deca na ovom uzrastu već mogu da naprave razliku: glasno – tiho, brzo – sporo. Postaju svesna različitih ritmova i shvataju kako da sarađuju sa drugom decom.

Časovi se održavaju jednom  nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Musical English 1

je jedinstven muzički program na engleskom jeziku za uzrast dece od 1 do 3 godine zajedno sa roditeljima, gde na lak i zabavan način, kroz muzičke aktivnosti deca brzo usvajaju engleske reči i fraze.

Časovi se održavaju jednom  nedeljno u trajanju od 45 minuta.

Melodies 2

je muzički program namenjen deci uzrasta od 3 do 5 godina po kome se u skladu sa razvojnim potrebama i individualnim sklonostima dece, uz pomoć pažljivo odabrane muzike i kompozicija primerenih stepenu socijalnog i emotivnog razvoja, utiče na razvoj dečijeg sluha, osećaja za ritam, kao i na izgradnju njihove muzičke memorije. U radu se koriste metode igre, dramatizacije i pokreta.

U ovom periodu deca postaju svesnija ritma i visine glasa, vokabular im se proširuje, a vokalne mogućnosti razvijaju. U stanju su da izvode sofisticiranije pokrete uz muziku, uživaju u plesu i istražuju nove zvukove i instrumente.

Kroz slušanje muzike, dete je u prilici da razvija sposobnost zapažanja, najpre razlika u visini tonova, dužini njihovog trajanja, boji i jačini izvođenja. Vremenom, ono zapaža i promene u ritmu, različitost melodijskih tokova i raspoloženja – karakter muzičkog dela. Iz niza pojedinačnih iskustava, dete razvija sposobnost zaključivanja, sistematizuje prethodno stečena znanja i ne retko, iznenadi logičkim zaključivanjem.

Časovi se održavaju dva puta  nedeljno u trajanju od po 45 minuta.

Musical English 2

Uvažavajući potrebe i mogućnosti razvoja dece, na ovom uzrastu se uz pomoć dečijih muzičkih instrumenata, pokreta uz muziku, pesama na engleskom jeziku kao i kratkih muzičkih dramatizacija, sa decom radi na usvajaju jednostavnih engleskih fraza, na bogaćenju njihovog fonda reči, i što je po našem mišljenju još značajnije, na jeziku kao sredstvu razvijanja muzikalnosti, i još istančanijem razvoju sluha i muzičke memorije.

Časovi se održavaju dva puta  nedeljno u trajanju od po 45 minuta.

Melodies 3

Deca u ovom periodu proširuju svoje glasovne mogućnosti i razvijaju muzičko pamćenje ponavljanjem složenijih pesmica i šablona i počinju da shvataju jednostavne muzičke koncepcije. Na ovom uzrastu, počinju da se samostalno muzički izražavaju, da sama smisljaju jednostavne melodije, da imaju javne nastupe istupajući grupno ili solistički. Precizan i jasan doživljaj muzike i prepoznavanje emocija, visine, dužine, jačine i boje tona kao i karaktera muzike postiže se uz pomoć slušanja i analize – verbalno, zatim pokretom, plesom i dramatizacijom.

Pored dečijih instrumenata, deca imaju priliku da se upoznaju  sa osnovama  klavirske tehnike, učeći da sviraju jednostavne melodije.

Časovi se održavaju dva puta  nedeljno u trajanju od po 45 minuta.

Musical English 3

Istraživanja su pokazala da osobe sa razvijenijim muzičkim sluhom, brže i bolje uče strane jezike. Muzičko uho čuje najtananije glasove i intonacije. U ovom programu različite muzičke aktivnosti – pevanje pesama na engleskom jeziku, ples, ritmičke aktivnosti kao i kratke dramatizacije utiču da razvijanjem sluha i muzičke memorije kod dece stvorimo uslove da engleske reči i fraze lakše pamte, a onda ih podstičemo da ih pravilno koriste i reprodukuju.

Časovi se održavaju dva puta  nedeljno u trajanju od po 45 minuta.

Melodies 4

je program za decu od 7-9 godina osmišljen tako da podstiče razvoj opšte muzikalnosti, te deca doživljavaju muziku kroz pevanje, sviranje, slušanje muzike, pokret i ples, kao i ritmičko i melodijsko izražavanje. Uz pomoć roditelja ali i nastavnika, deca se opredeljuju za jedan od instrumenata: klavir, gitara, bas gitara, bubanj ili/i solo ili grupno pevanje. Časovi su raspoređeni tako da deca jednom nedeljno imaju individualni čas odabranog instrumenta gde ih nastavnici uvode u svet instrumentalnog izvođaštva  klasične, popularne, džez ili rok muzike u zavisnosti od afiniteta deteta. Pored toga, učenici jednom nedeljno imaju grupni čas solfeđa i teorije gde se  upoznaju sa osnovama muzičke notacije, što je na ovom uzrastu učenja neophodan uslov napredovanja. Da bi ih ohrabrivali i podsticali u radu, u školi se više puta u toku školske godine organizuju javni časovi učenika i muzička druženja. Izvan škole negujemo učešća i javne nastupe učenika u okviru brojnih manifestacija u gradu, ali i na obaveznim koncertima u organizaciji škole. Napredak svakog učenika se pažljivo prati tokom godine o čemu učenik i roditelj na kraju školske godine dobijaju detaljan izveštaj i preporuku nastavnika za dalje muzičko obrazovanje.

Stariji instrumentalisti

Stariji instrumentalisti se prema svom postojećem znanju kroz neformalni prijemni ispit raspoređuju u jedan od instrumentalnih nivoa: Nivo 1, Nivo 2, Nivo 3 ili Nivo 4 – Kreativna teorija gde se jednom nedeljno na grupnim časovima polaznici dalje upoznaju  sa solfeđom, teorijom ali i harmonijom kako bismo ih osposobili za samostalnu interpretaciju muzike po izboru. Učenici se podstiču da ispituju, istražuju, analiziraju, stvaraju i sami donose zaključke o zakonitostima muzike. Prema afinitetu i želji polaznika, na individualnim časovima odabranog instrumenta (klavir, gitara, bas gitara, bubanj ili/i solo ili grupno pevanje), pored klasične muzike upoznaju se i sa svim ostalim muzičkim žanrovima. Česti nastupi, koncerti kao i zajednička muziciranja, odlična su prilika da polaznici steknu iskustva sviranja pred publikom kao i nastupanja na velikim binama.

TOP